Hướng dẫn hard reset điện thoại thông minh Oppo Neo 5

1/ Bấm giữ 2 phím: Nguồn + Giảm âm lượng

2/ Chọn English

Hard reset điện thoại Oppo Neo 5

3/ Wipe data and cache

Hard reset điện thoại Oppo Neo 5

4/ Wipe data and cache

Hard reset điện thoại Oppo Neo 5

5/ Reboot

Hard reset điện thoại Oppo Neo 5

6/ Yes

Hard reset điện thoại Oppo Neo 5

Leave a Reply